Planul de pregatire

 

P L A N U L

DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ LA NIVELUL JUDEŢULUI DOLJ

                                       ÎN ANUL 2013


C U P R I N S

CAPITOLUL I

Baza legală ………………………………………………………………………………

Pag. 3

CAPITOLUL II

Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă ……………………………

-          obiective generale

-          obiective specifice

 

Pag. 4

CAPITOLUL III

Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă …………………………

-          Pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală.

-          Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

-          Pregătirea salariaţilor.

-          Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ.

-          Pregătirea categoriilor de populaţie neîncadrate în muncă.

 

Pag. 6

CAPITOLUL IV

 Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale  şi categorii de personal  ….…………..………………………………………………………………

 

Pag. 10

CAPITOLUL V

Documente de evidenţă ….…………..…………………………………………………

V.1. Evidenţa participării la activităţile de pregătire ….…………..…………………

-          organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani

-          organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova

-          organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj

V.2. Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează  programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU ….……………….

 

Pag. 17

Pag. 17

 

 

 

 

Pag. 75

CAPITOLUL VI

Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente,  exerciţii şi concursuri de specialitate ………..................................……………………

 

 

Pag. 76

CAPITOLUL VII

Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă  ………………………………………………………..

 

 

Pag. 88

CAPITOLUL VIII

Evidenţa şi evaluarea pregătirii ……………………………………………………..

 

Pag. 90

CAPITOLUL IX

Asigurarea logistică şi financiară …………………………………………………….

 

Pag. 90


  CAPITOLUL I

                                                   BAZA LEGALĂ

 

În anul 2013, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii  în domeniul situaţiilor de urgenţă se  execută având la bază  următoarele acte normative:

 • Legea nr. 481/2004 privind  protecţia civilă, republicată în anul 2008;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;
 • Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
 • O.G. nr. 129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioa
 • H.G. nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, modificat şi completat cu H.G. nr 79/2009;
 • H.G. României nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării civile;
 • H.G. nr. 547/2005 pentru aprobarea strategiei naţionale de protecţie civilă;
 • Ordinul M.A.I. nr. 160/2007 pentru aprobarea regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
 • Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilorOrdinul M.A.I. nr. 1474/2006 pentru aprobarea regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
 • Ordinul M.A.I. nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor  în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin OMAI nr. 786/2005;
 • Ordinul M.A.I. nr. 718/005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, modificat şi completat prin OMIRA nr. 195/2007;
 • Ordinul M.A.I. nr. 158/2007ar de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
 • Ordinul M.A.I. nr. 250/2010 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.
 • Ordinul ministrului administraţiei şi internelor  şi ministrului mediului şi pădurilor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră
 • Protocolul nr. 250/13527/2007 încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind pregătirea in domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior;
 • Ordinul Adjunctului Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 60035 din 09.01.2013 privind pregătirea personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2013.

 

CAPITOLUL II

OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN ANUL 2013

Nr. crt.

Obiective

Direcţii de acţiune

1.

Asigurarea unui management adecvat al situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean şi local

1. Asigurarea creşterii responsabilităţii comitetului judeţean şi a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în managementul situaţiilor de urgenţă.

2. Asigurarea participării în mai mare măsură la cursurile organizate în Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova şi la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani  a  personalului cu responsabilităţi la nivel local.

3. Integrarea mai accentuată a comunităţilor umane, a diferitelor categorii de cetăţeni şi a factorilor de răspundere de la toate nivelurile, în efortul de apărare a vieţii, proprietăţii şi mediului împotriva incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă.

4. Operaţionalizarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă de la nivelul localităţilor, operatorilor  economici şi instituţiilor publice, în concordanţă cu legislaţia actuală pentru creşterea gradului de operativitate şi intervenţie în situaţii de urgenţă civilă.

5. Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a planifica şi gestiona informarea preventivă privind riscurile generatoare de situaţii de urgenţă, prin realizarea de campanii orientate după profilul şi nevoile grupurilor ţintă, pe tipurile preponderente de risc ale comunităţilor rurale şi urbane.

6. Schimbarea mentalităţii şi atitudinilor comportamentale a administraţiei publice locale şi a cetăţenilor referitoare la apărarea împotriva incendiilor şi a altor riscuri generatoare de situaţii de urgenţă.

2.

Creşterea nivelului de competenţă şi de pregătire a membrilor                şefilor serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile, cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi a securităţii personalului operativ pe timpul intervenţiilor

1.    Urmărirea creşterii nivelului de pregătire a personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei civile, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi a şefilor serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă(agent de inundaţii) .

2.    Implicarea personalului compartimentelor de prevenire în acţiunile desfăşurate cu structurile de intervenţie la obiective cu risc în scopul instruirii cu privire la pericolele existente şi măsurile de securitate adoptate.

3.    Creşterea nivelului de pregătire a echipelor specializate pe tipuri de riscuri de la nivelul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.

4.    Organizarea de concursuri, expoziţii, seminarii şi alte activităţi cultural - educative ;

5.    Conştientizarea de către populaţie a faptului că trăieşte în zone expuse la riscuri multiple şi dezvoltarea unui comportament preventiv şi responsabil al cetăţenilor, prin campanii locale, pornind de la specificul şi prioritatea riscurilor locale.

6.    Organizarea şi desfăşurarea de exerciţii de simulare pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populaţiei, a fluxului primar de informare în caz de poluări accidentale, precum şi pentru instruirea autorităţilor administraţiei publice locale şi conştientizarea populaţiei asupra riscului la inundaţii.

7.    Organizarea  periodică, de către agenţii de inundaţii (şefii serviciilor voluntare), a unor acţiuni de conştientizare a populaţiei asupra riscului pe care îl prezintă inundaţiile şi asupra măsurilor care trebuiesc întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea pagubelor.

3.

Reducerea riscului de producere a unor evenimente cu consecinţe grave la instituţii publice şi operatori economici

1.     Planificarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire preponderent la:

a.        operatori economici cu risc de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, inclusiv cei cu efecte transfrontieră;

b.        operatori economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu;

c.         instituţii publice şi la obiective în care se desfăşoară activităţi socio-economice şi culturale la care participă un număr mare de persoane;

d.        obiective încadrate în categoria de importanţă deosebită şi cele din patrimoniul cultural naţional sau înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO;

e.         obiective la care, cu prilejul activităţilor anterioare, au fost depistate deficienţe grave şi/sau numeroase în aplicarea legislaţiei specifice.

2.     Urmărirea aplicării riguroase a reglementărilor specifice domeniilor din competenţă.

3.     Desfăşurarea de instruiri interactive, pe domenii de activitate, cu personalul cu responsabilităţi specifice.


4.

Prevenirea situaţiilor de infrigement pe linia Directivei 96/82/EC prin îmbunătăţirea modului de implementare a acesteia

1. Punerea accentului pe controlul Sistemului de Management al Siguranţei la operatorii de tip Seveso.

2. Creşterea exigenţei în verificarea documentaţiilor elaborate de către operatorii de tip Seveso.

3. Verificarea practică prin exerciţii a modului de punere în aplicare a prevederilor planurilor de urgenţă internă cu ocazia inspecţiilor pe amplasamentele Seveso.

4. Creşterea aplicabilităţii planurilor de urgenţă externă prin implicarea tuturor forţelor cu atribuţii de intervenţie în caz de accident industrial în care sunt implicate substanţe periculoase.

5. Conştientizarea managementului operatorilor economici de tip SEVESO asupra necesităţii creşterii gradului de siguranţă industrială prin folosirea celor mai bune tehnici disponibile, instituirea de măsuri organizatorice şi dotare corespunzătoare pentru minimizarea accidentelor în care sunt implicate substanţe periculoase şi a  efectelor acestora.

6. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi autorităţilor administraţiei publice locale asupra riscurilor de accidente industriale în care sunt implicate substanţe periculoase.

7. Îmbunătăţirea colaborării dintre autorităţile competente pe linia implementării prevederilor HG 804/2007.

5.

Crearea unei mentalităţi adecvate la nivelul comunităţilor locale pentru cunoaşterea diferitelor tipuri de riscuri specifice, a măsurilor de prevenire a acestora, precum şi a comportamentului de adoptat în cazul producerii lor

1. Angrenarea în acest efort a altor factori educaţionali: şcoala, biserica, organizaţiile nonguvernamentale, precum şi a structurilor cu care sunt încheiate parteneriate şi protocoale de colaborare.

2. Diversificarea acţiunilor, formelor şi mijloacelor de informare şi educaţie preventivă a populaţiei.

3.Continuarea  campaniei naţionale "Vreau să fiu voluntar".

4. Demararea în anul 2013 a unei campanii naţionale de informare şi educare preventivă: „RISC - "Renunţă! Improvizaţiile Sunt Catastrofale ” prin angrenarea unor comunităţi cât mai largi în activităţi de prevenire care se bazează pe vulnerabilitatea comunităţilor în faţa riscului de incendiu.

5. Reducerea numărului de victime în incendii în rândul copiilor prin derularea  campaniei „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”.

6.

Scăderea cu 10% a numărului de victime şi a numărului de incendii la gospodăriile populaţiei, până în anul 2014

1.      Desfăşurarea de programe de pregătire a personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă în ceea ce priveşte executarea de activităţi preventive specifice.

2.      Activarea compartimentelor pentru prevenire ale serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în scopul creşterii şi eficientizării activităţilor de prevenire.

3.      Iniţierea şi stabilirea de parteneriate cu ONG-uri şi colaborarea cu unităţi de învăţământ, în vederea implicării acestora în mod planificat în programele de informare, educare şi voluntariat ale populaţiei, prin interconectarea activităţii acestora cu cea a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;

4.      Creşterea nivelului de pregătire şi îndrumarea activă a personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă cu privire la desfăşurarea de activităţi preventive, prin continuarea implementării OMAI nr. 250/2010, privind organizarea şi desfăşurarea programului de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă

5.      Pregătirea şi educarea preventivă a populaţiei în vederea asigurării unui comportament adecvat pentru prevenirea şi intervenţia în situaţia iniţierii unui incendiu.

7.

Optimizarea activităţii de planificare, organizare şi desfăşurare a intervenţiei de către comitetele, centrele operative, serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, precum şi de către celulele de urgenţă în situaţii de urgenţă

1. Integrarea mai accentuată a comunităţilor umane, a diferitelor categorii de cetăţeni şi a factorilor de răspundere de la toate nivelurile, în efortul de apărare a vieţii, proprietăţii şi mediului împotriva incendiilor şi a altor situaţii de urgenţă;

2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a planifica şi gestiona informarea preventivă privind riscurile generatoare de situaţii de urgenţă, prin realizarea de campanii orientate după profilul şi nevoile grupurilor ţintă, pe tipurile preponderente de risc ale comunităţilor rurale şi urbane;

3. Creşterea nivelului de înţelegere privind riscurile frecvente sau majore – incendii, accidente tehnologice, inundaţii, cutremure, alunecări de teren şi a capacităţii individuale de reacţie a populaţiei rurale şi urbane din judeţul Dolj în situaţii de urgenţă;

4. Schimbarea mentalităţii şi atitudinilor comportamentale a administraţiei publice locale şi a cetăţenilor referitoare la apărarea împotriva incendiilor şi a altor riscuri generatoare de situaţii de urgenţă;

5. Redefinirea situaţiilor ce impun intervenţia serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă în concordanţă cu tipurile de riscuri existente la nivelul judeţului dolj;

6. Analiza situaţiilor de urgenţă, estimarea efectelor probabile, stabilirea necesarului de forţe şi mijloace şi identificarea surselor de completare;

7. Stabilirea variantelor şi modalităţilor de intervenţie în concordanţă cu natura tipurilor de risc;

8. Modalităţi de organizare, coordonare şi control a activităţii formaţiunilor de intervenţie;

9. Optimizarea activităţilor pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie;

 

 

CAPITOLUL III

 

ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

 

Scopul activităţii de pregătire este acela de formare a deprinderilor şi însuşire a  cunoştinţelor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă de la nivelul localităţilor, operatorilor economici şi instituţiilor publice din judeţ.

            Având în vedere constituirea sistemului integrat de management al situaţiilor de urgenţă, statuat prin actele normative emise în acest sens, în funcţie de categoriile de personal şi domeniul de responsabilitate, pregătirea va fi structurată astfel:

3.1.  Pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală se realizează prin cursuri organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova din subordinea Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi prin convocări, instructaje, aplicaţii, exerciţii organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj  sau la nivelul instituţiilor respective.

3.2. Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a  personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă se realizează după cum urmează:

ü  Prin programe de formare profesională a adulţilor organizate de furnizori autorizaţi în condiţiile prevăzute de O.G. nr. 129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza standardelor ocupaţionale elaborate şi aprobate  potrivit legii pentru ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

ü  prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, exerciţii practice şi concursuri profesionale organizate de comitetele pentru situaţii de urgenţă, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj  sau de instituţiile / operatorii economici la care sunt constituite structurile respective;

ü  prin programe de pregătire desfăşurate conform planului de pregătire aprobat de prefectul judeţului Dolj, în condiţiile prevăzute de OMAI nr. 250/2010, privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor de prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj răspunde de pregătirea inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile de la instituţiile publice şi operatorii economici, după cum urmează:

Nr. Crt.

DENUMIREA INSTITUŢIEI PUBLICE/OPERATORULUI ECONOMIC

1.        

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PTR. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

2.        

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PRESTAŢII SOCIALE

3.        

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ

4.        

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE DOLJ

5.        

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE PROTECŢIA PLANTELOR

6.        

D.A.D.R. DOLJ - UNITATEA FITOSANITARĂ CRAIOVA

7.        

D.R.D.P. - SECŢIA DE DRUMURI NAŢIONALE CRAIOVA

8.        

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

9.        

DIRECŢIA PENTRU SPORT DOLJ

10.     

DIRECŢIA REGIONALĂ DE METROLOGIE LEGALĂ

11.     

DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ DOLJ

12.     

DIR. REGIONALĂ VAMALĂ INTERJUDEŢEANĂ CRAIOVA

13.     

C.N.POŞTA ROMÂNĂ S.A. – OFICIUL JUDEŢEAN DE POŞTĂ DOLJ

14.     

DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL

15.     

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DOLJ

16.     

DIRECŢIA SANITAR – VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DOLJ

17.     

DIRECŢIA SILVICĂ DOLJ

18.     

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI DOLJ

19.     

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "ALEXANDRU ŞI  ARISTIA AMAN"

20.     

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

21.     

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII

22.     

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ

23.     

CENTRU METEOROLOGIC REGIONAL

24.     

COMISARIATUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

25.     

INSTITUTUL DE MEDICINĂ LEGALĂ

26.     

INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII DOLJ

27.     

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

28.     

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ

29.     

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

30.     

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA

31.     

SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA

32.     

SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA

33.     

SPITALUL CLINIC C.F.R. CRAIOVA

34.     

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

35.     

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA

36.     

UNIVERSITATEA MIHAI VITEAZUL CRAIOVA

37.     

UNVERSITATEA SPIRU HARET CRAIOVA

38.     

R.A. AEROPORTUL CRAIOVA

39.     

A.N.I.F. DOLJ

40.     

T.C.I.F. CRAIOVA

41.     

S.N.I.F. DOLJ

42.     

C.N. APELE ROMÂNE – ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ  JIU

43.     

CN TRANSELECTRICA S.A. CRAIOVA

44.     

C.N.C.F. CFR S.A. – SUCURSALA C.R.E.I.R. CF CRAIOVA

45.     

CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA

46.     

S.N. T.F.M. CFR  MARFĂ S.A.- SUCURSALA BANAT - OLTENIA

47.     

S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A.  – SUCURSALA TRANSPORT CĂLĂTORI CRAIOVA

48.     

AUTOMOTORS POPECI S.A. CRAIOVA

49.     

S.C. AVIOANE  S.A. GHERCEŞTI

50.     

S.C. CARGILL OILS S.A. Bucureşti – Punct de lucru Podari

51.     

C.E.C. BANK CRAIOVA

52.     

C.E.Z. DISTRIBUŢIE S.A. CRAIOVA

53.     

C.N.I. CORESI S.A. CRAIOVA

54.     

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A

55.     

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A - Sucursala Electrocentrale Craiova – Uzina Işalniţa

56.     

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC Craiova S.A. - Sucursala Electrocentrale Craiova – Uzina Craiova

57.     

S.C. CONPET  S.A. Ploieşti – Divizia Vest Bărbăteşti – Sector Orleşti - Gherceşti Craiova

58.     

S.C. MODEXIM S.A. CRAIOVA

59.     

S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L. - Direcţia Regională Vest - Punct de lucru Craiova

60.     

S.C. DUMAGAS LPG  S.R.L. – P.L. PODARI

61.     

ELECTROPUTERE S.A. CRAIOVA

62.     

ELPRECO S.A. CRAIOVA

63.     

S.C. FIPRO TRADE S.R.L. – Punct de lucru Podari

64.     

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA

65.     

S.C. FORD ROMANIA S.A.

66.     

S.C. FRIGORIFER S.A

67.     

S.C. HEINEKEN ROMANIA S.A. – Punct de lucru Craiova

68.     

S.C. MERCUR S.A.

69.     

HIPERMARKET REAL CRAIOVA

70.     

I.C.M.E.T. CRAIOVA

71.     

IUG POPECI S.A. CRAIOVA

72.     

S.C. PENTRU LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI CRAIOVA

73.     

METRO S.A. CRAIOVA

74.     

PAN GROUP S.A. CRAIOVA

75.     

S.C. OMV PETROM S.A. – Punct de lucru Combinatul DOLJCHIM Craiova

76.     

S.C. OMV PETROM S.A. – Punct de lucru Depozit OMV PETROM IŞALNIŢA

77.     

S.C. OMV PETROM S.A. – Divizia Explorare şi Producţie – Zona de Producţie II OLTENIA

78.     

S.C. PRAKTIKER ROMÂNIA S.R.L. - Punct de lucru Craiova

79.     

S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. – Punct de lucru Depozit RPD Craiova

80.     

ROMTELECOM S.A.

81.     

S.C.T.- SUCURSALA DRUMURI ŞI PODURI CRAIOVA

82.     

S.I.F. OLTENIA S.A.

83.     

SMART S.R.L. CRAIOVA

84.     

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş – Exploatarea Teritorială Craiova

85.     

S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Piteşti – Sucursala Craiova

86.     

SUCURSALA DE ÎNTREŢINERE SERVICII ENERGETICE S.A.

87.     

SUCURSALA ENERGOCONSTRUCŢIA CRAOIVA

88.     

S.C. DEDEMAN S.R.L.

89.     

SC KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S. - Filiala 5700 Craiova

90.     

S.C. OLTINEX S.A.

3.3. Pregătirea salariaţilor din instituţii şi operatori economici se realizează prin instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin antrenamente practice de alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, precum şi prin exerciţii de intervenţie, în funcţie de factorii de risc existenţi şi de tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile organizării activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005, modificat şi completat prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor  nr. 786/2005.

3.4.  Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ se realizează după cum urmează:

3.4.1.      Instruirea persoanelor cu funcţii de conducere/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea în domeniu, prin activităţi organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj; 

3.4.2.      Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor – se organizează  şi se desfăşoară conform prevederilor Protocolului nr. 250/13527/2007 încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

                  Tematica orientativă şi obiectivele de realizare a pregătirii în unităţile de învăţământ sunt prevăzute în Protocolul nr. 250/13527/2007 încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

3.5. Populaţia se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică organizate de autorităţile administraţiei publice locale, prin exerciţiile de specialitate organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj, precum şi prin intermediul mass-media ori prin acţiunile derulate de organizaţiile neguvernamentale de profil, pe baza protocoalelor încheiate cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj.

Pentru buna organizare a sistemului de pregătire Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă vor desfăşura următoarele activităţi:

a) înaintează la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj -  până la data de 11 februarie, proiectul Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2013, în două exemplare. După avizare de către inspectorul şef, exemplarul nr. 1 va fi restituit pentru a fi supus aprobării prin dispoziţie a primarului;

b) transmit structurilor din responsabilitate precizări privind modul de elaborare a documentelor de planificare, organizare, desfăşurare şi evidenţă a pregătirii;

c) organizează şi conduc activităţile de pregătire din zona de responsabilitate, potrivit competenţelor legale;

d) întocmesc documentele de organizare şi desfăşurare a exerciţiilor şi le înaintează Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj, în vederea avizării;

e) avizează Planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă de la nivelul  instituţiilor publice şi operatorilor economici din zona de competenţă.